ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Audit)

          นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ไม่ว่านิติบุคคลนั้นๆ จะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคลตัองทำการปิดงบการเงินพร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆ แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการต่อไป

 บริการตรวจสอบบัญชี       

 1. ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4
 2. งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง
 3. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
 4. แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน
 5. ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง
 6. จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
 7. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

  

 

บัญชีและภาษี (Accounting and Tax)

          นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องจัดหา "ผู้ทำบัญชี" เพื่อมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของบริษัท ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้องตามหลักภาษีอากร  ซึ่งผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติตามที่ พรบ. การบัญชีกำหนดไว้ เพื่อลดเวลาและความยุ่งยากในการจัดหา ผู้ทำบัญชี นิติบุคคลหลายแห่งจึงตัดปัญหาดังกล่าวโดยการเลือกสำนักงานบัญชี เพื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้ซึ่งจะได้ประโยชน์อื่นๆ อีกนอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้ทำบัญชีเท่านั้น เพราะยังจะได้ที่ปรึกษาทางการเงิน และทางด้านภาษีอากรที่ชำนาญการอีกด้วย

บริการบัญชีและภาษี  

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
 2. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
 3. ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี
 4. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการและบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL)
 5. จัดทำระบบเงินเดือนของพนักงาน
 6. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 7. ปิดงบการเงิน รวมทั้งปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องทุกเดือน รวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และเพื่อวางแผนภาษีให้ทันท่วงที
 8. จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร รายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินดือนค่าจ้าง (ภงด. 1)

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภงด. 3)

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภงด. 53)

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้างประจำปี (ภงด. 1ก)

      9. จัดทำแบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย พร้อมทั้งจัดทำ แบบแสดงรายการ
          ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 พร้อมนำส่ง

     10. จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมนำส่ง

     11. จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่ง

     12. คำนวนภาษีสิ้นปีและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
           (ภงด. 50) พร้อมนำส่ง

     13. จัดทำแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี (บอจ. 5)

     14. จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน (สบช. 3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

     15. นำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

              ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท

          บริษัท แอโรวินกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริการจัดทำบัญชีและภาษีครบวงจรให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีและภาษีอากร และตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำในการจดทะเบียนบริษัทและจัดตั้งบริษัทได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เพื่อช่วยขจัดปัญหาซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับพวกเรา

          บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

          เนื่องจากการติดต่อกับทางหน่วยงานราชการจะมีระเบียบขั้นตอนที่ มากมายและซับซ้อน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านมีปัญหาในการดำเนินการ และปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อความสะดวกและรวดเร็วทางบริษัทจึงนำเสนอบริการจดทะเบียนบริษัทแก่ท่าน อย่างรวดเร็วทันใจ โดยมีพนักงานด้านจดทะเบียนบริษัท พนักงานรับ-ส่งเอกสาร บริการให้กับท่านด้วยความรวดเร็ว 

จดทะเบียนบริษัท 

          เรายินดีให้บริการด้าน จดทะเบียนบริษัท แก่ท่านด้วยความรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา ที่กำหนดด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ มีบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จดทะเบียนบริษัท ให้เสร็จด่วนตามที่ท่านต้องการ

          

  บริการที่ท่านได้รับ  

 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต
 • บริการรับส่งเอกสาร
ค่าบริการจดทะเบียน
จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ราคาสุทธิ 5,000 บาท ราคาสุทธิ 4,000 บาทแบบฟอร์ม จองชื่อนิติบุคคล ออนไลน์

175110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25
119
204
174507
1485
3668
175110

Your IP: 107.22.30.57
Server Time: 2017-08-22 10:29:51
top