ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Audit)

          นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ไม่ว่านิติบุคคลนั้นๆ จะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคลตัองทำการปิดงบการเงินพร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆ แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการต่อไป

 บริการตรวจสอบบัญชี       

  1. ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4
  2. งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง
  3. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  4. แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน
  5. ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง
  6. จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
  7. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

  

 

172904
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
211
276
171822
2947
3906
172904

Your IP: 54.80.158.127
Server Time: 2017-07-25 03:27:20
top