ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Audit)

          นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงิน ไม่ว่านิติบุคคลนั้นๆ จะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้นิติบุคลตัองทำการปิดงบการเงินพร้อมทั้งจัดทำเอกสารต่างๆ แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการต่อไป

 บริการตรวจสอบบัญชี       

  1. ทางบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีโดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big4
  2. งบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของทางบริษัทเอง
  3. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  4. แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อต่องบการเงิน
  5. ให้คำปรึกษาและแนะนำจุดบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อปรับปรุง
  6. จัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
  7. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

  

 

168747
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
173
729
167154
2696
3192
168747

Your IP: 54.166.211.248
Server Time: 2017-06-23 03:24:16
top