บัญชีและภาษี

บัญชีและภาษี (Accounting and Tax)

          นิติบุคคลทุกแห่งมีหน้าที่ต้องจัดหา "ผู้ทำบัญชี" เพื่อมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของบริษัท ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้องตามหลักภาษีอากร  ซึ่งผู้ทำบัญชี ต้องมีคุณสมบัติตามที่ พรบ. การบัญชีกำหนดไว้ เพื่อลดเวลาและความยุ่งยากในการจัดหา ผู้ทำบัญชี นิติบุคคลหลายแห่งจึงตัดปัญหาดังกล่าวโดยการเลือกสำนักงานบัญชี เพื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้ซึ่งจะได้ประโยชน์อื่นๆ อีกนอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้ทำบัญชีเท่านั้น เพราะยังจะได้ที่ปรึกษาทางการเงิน และทางด้านภาษีอากรที่ชำนาญการอีกด้วย

บริการบัญชีและภาษี  

  1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
  2. ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
  3. ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี
  4. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการและบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL)
  5. จัดทำระบบเงินเดือนของพนักงาน
  6. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
  7. ปิดงบการเงิน รวมทั้งปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้องทุกเดือน รวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือนและประจำปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และเพื่อวางแผนภาษีให้ทันท่วงที
  8. จัดทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร รายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินดือนค่าจ้าง (ภงด. 1)

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ภงด. 3)

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากนิติบุคคล (ภงด. 53)

   - แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้างประจำปี (ภงด. 1ก)

      9. จัดทำแบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย พร้อมทั้งจัดทำ แบบแสดงรายการ
          ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 พร้อมนำส่ง

     10. จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมนำส่ง

     11. จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่ง

     12. คำนวนภาษีสิ้นปีและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
           (ภงด. 50) พร้อมนำส่ง

     13. จัดทำแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี (บอจ. 5)

     14. จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน (สบช. 3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

     15. นำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

              ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท

172903
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
211
275
171822
2946
3906
172903

Your IP: 54.80.158.127
Server Time: 2017-07-25 03:25:17
top